ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7


โครงสร้างองค์กร ม.7(1)
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
7 โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ โหลด
8 โครงสร้างองค์กร ม.7 (1) โหลด
อำนาจหน้าที่ ม.7 (2)
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
6 อำนาจหน้าที่ ม.7 (2) โหลด
สถานที่ติดต่อ
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
5 สถานที่ติดต่อ โหลด
กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
1 ระเบียบ มท ว่าด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก พ.ศ. 2561 โหลด
2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยบริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 โหลด
3 คณะรัฐมนตรีมีมติแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ โหลด
4 กฎกระทรวง กำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฉบับที่2)พ.ศ.2561 โหลด

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9


นโยบายหรือการตีความ มาตรา 9 (2)
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
3 แผนยุทธศาสตร์ หน่วยงานดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ สถ. โหลด
4 นโยบายของผู้บริหารสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว โหลด
7 นโยบายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โหลด
สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม. 7 วรรคสอง ม.9(5)
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
6 ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง โหลด
คู่มือหรือคำสั่ง
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
1 การมอบหมายหน้าที่การงานของ สถจ.สระแก้ว โหลด
2 คู่มือแนะนำการใช้งานระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ โหลด
5 คู่มือประมวลจริยธรรม สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว โหลด

งานการเงิน


รายงานการประชุม


ข้อมูลข่าวสารอื่นๆ


รวบรวมหนังสือสั่งการแนวทางปฏิบัติเกี่ยวการจัดการขยะมูลฝอย
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
1 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โหลด
2 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลข้อกำหนดขอบเขตของงาน (Term of reference : TOR) โครงการกำจัดขยะมูลฝอย เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โหลด
3 โครงการสระแก้วจังหวัดสะอาด ปราศจากขยะ (Big Cleaning Day) โหลด
4 รายงานความคืบหน้าโครงการกำจัดขยะเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โหลด
5 แบบรายงานการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะติดเชื้อในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โหลด
6 การจัดสัมมนาหัวข้อ “การแปลงขยะเป็นพลังงานสำหรับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทย” โหลด
7 ผลคะแนนการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน"จังหวัดสะอาด"ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.2563 โหลด
8 การแก้ไขปัญหาขยะติดเชื้อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โหลด
9 ข้อมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2563 โหลด
10 การประเมินการใช้ประโยชน์และประสิทธิภาพ รวมทั้งการสำรวจความพึงพอใจ ระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โหลด
11 แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ. 2564 โหลด
12 การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการขับเคลื่อนบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืนจังหวัดสระแก้ว (9/9) โหลด
13 การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการขับเคลื่อนบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืนจังหวัดสระแก้ว (8/9) โหลด
14 การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการขับเคลื่อนบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืนจังหวัดสระแก้ว (7/9) โหลด
15 การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการขับเคลื่อนบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืนจังหวัดสระแก้ว (6/9) โหลด
16 การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการขับเคลื่อนบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืนจังหวัดสระแก้ว (5/9) โหลด
17 การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการขับเคลื่อนบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืนจังหวัดสระแก้ว (4/9) โหลด
18 การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการขับเคลื่อนบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืนจังหวัดสระแก้ว (3/9) โหลด
19 การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการขับเคลื่อนบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืนจังหวัดสระแก้ว (2/9) โหลด
20 การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการขับเคลื่อนบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืนจังหวัดสระแก้ว (1/9) โหลด
21 โครงการสระแก้วจังหวัดสะอาด ปราศจากขยะ (Big Cleaning Day) (4/4) โหลด
22 โครงการสระแก้วจังหวัดสะอาด ปราศจากขยะ (Big Cleaning Day) (3/4) โหลด
23 โครงการสระแก้วจังหวัดสะอาด ปราศจากขยะ (Big Cleaning Day) (2/4) โหลด
24 โครงการสระแก้วจังหวัดสะอาด ปราศจากขยะ (Big Cleaning Day) (1/4) โหลด
25 การบันทึกข้อมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายปี (มฝ.1) ประจำปี พ.ศ. 2563 โหลด
26 การลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืนจังหวัดสระแก้ว โหลด
27 เกณฑ์การประเมินการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ. 2563 รอบคัดเลือก โหลด
28 มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ โหลด
29 การลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ว่าด้วยความร่วมมือในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างยังยืนจังหวัดสระแก้ว โหลด
30 มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 ระลอกใหม่ โหลด
31 การเตรียมความพร้อมในการรับมือกับปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เสี่ยงเกิดเหตุอุทกภัย โหลด
32 ขอความอนุเคราะห์จัดสถานที่จัดกิจกรรมโครงการสระแก้วจังหวัดสะอาด ปราศจากขยะ (Big Cleaning Day) โหลด
33 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำหรับตัวชี้วัดที่ 12 “ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชน มีการคัดแยกขยะที่ต้นทาง” โหลด
34 ขอประชาสัมพันธ์แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยในภาวะอุทกภัย (3/3) โหลด
35 ขอประชาสัมพันธ์แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยในภาวะอุทกภัย (2/3) โหลด
36 ขอประชาสัมพันธ์แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยในภาวะอุทกภัย (1/3) โหลด
37 ตรวจสอบข้อมูลในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โหลด
38 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเป็นพลังงาน (Waste – to – Energy)” ผ่านระบบประชุมทางไกล โหลด
39 ตรวจสอบข้อมูลในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โหลด
40 การบันทึกข้อมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายเดือน (มฝ.2) ประจำปี พ.ศ. 2564 โหลด
41 แผนติดตามการดำเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2564 โหลด
42 โครงการสระแก้วจังหวัดสะอาด ปราศจากขยะ (Big Cleaning Day โหลด
43 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zoro Waste) ปี 2564 และโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) โหลด
44 การลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการขับเคลื่อนบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืนในจังหวัดสระแก้ว โหลด
เอกสารหนังสือสั่งการ COVID-19 ของ อปท.
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
45 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติป้องกัน การจัดโครงการฝึกอบรม โหลด
46 แนวทางการจัดโครงการสถาบันพัฒนาบุคลากร การจัดโครงการฝึกอบรม โหลด
47 แนวทางการจัดดครงการฝึกอบรมการจัดการศึกษา การจัดโครงการฝึกอบรม โหลด
48 แนวทางการจัดดครงการฝึกอบรมการจัดการศึกษา2 การจัดโครงการฝึกอบรม โหลด
49 แนวทางการฝึกอบรมของสถาบันพัมนาบุคลากร การจัดโครงการฝึกอบรม โหลด
50 แนวทางการฝึกอบรมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด การจัดโครงการฝึกอบรม โหลด
51 แนวทางการฝึกอบรมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด2 การจัดโครงการฝึกอบรม โหลด
52 การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อจัดจ้าง เบิกจ่ายเงิน โหลด
53 การจัดซื้อวัควีนป้องกัน การจัดซื้อจัดจ้าง เบิกจ่ายเงิน โหลด
54 การดำเนินการกรณีการจัดซื้อยาเวชภัณฑ์ การจัดซื้อจัดจ้าง เบิกจ่ายเงิน โหลด
55 ติดตามผลการเบิกจ่าย การจัดซื้อจัดจ้าง เบิกจ่ายเงิน โหลด
56 ติดตามผลการเบิกจ่ายที่ได้รับผลกระทบ การจัดซื้อจัดจ้าง เบิกจ่ายเงิน โหลด
57 แนวทางการดำเนินการกรณีจัดวื้อจัดจ้า การจัดซื้อจัดจ้าง เบิกจ่ายเงิน โหลด
58 วักว้อมความเข้าใจการบริหารที่ได้รับผลกระทบ การจัดซื้อจัดจ้าง เบิกจ่ายเงิน โหลด
59 หลักเกณฑ์การเบิกจ่าย การจัดซื้อจัดจ้าง เบิกจ่ายเงิน โหลด
60 การดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวัง มาตรการจังหวัดสระแก้ว โหลด
61 การดำเนินการตามาตรการเฝ้าระวังควบคุมโรค มาตรการจังหวัดสระแก้ว โหลด
62 มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาด มาตรการจังหวัดสระแก้ว โหลด
63 มาตรการเร่งด่วนในการป้องกัน มาตรการจังหวัดสระแก้ว โหลด
64 การประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์และป้องกัน เรื่องทั่วไป โหลด
65 การประเมินสถานประกอบการ เรื่องทั่วไป โหลด
66 แจ้งมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ธนาคาร เรื่องทั่วไป โหลด
67 แนวทางการจัดทำประชาคมท้องถิ่นแผนพัฒนาท้องถิ่น เรื่องทั่วไป โหลด
68 แนวทางและมาตรการดูแลผู้สูงอายุ เรื่องทั่วไป โหลด
69 มาตรการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาด สำหรับตลาด เรื่องทั่วไป โหลด
70 วักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติการลา การปฏิบัติงานในที่พัก เรื่องทั่วไป โหลด
71 สนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ เรื่องทั่วไป โหลด
72 การจัดกิจกรรมในสถานการณ์ โรงเรียน สถานศึกษา ศพด โหลด
73 การบรรยายหัวข้อ แนวทางการประเมินคุรภาพภายนอก โรงเรียน สถานศึกษา ศพด โหลด
74 การป้องกันการแพร่ระบาดปฐมวัย โรงเรียน สถานศึกษา ศพด โหลด
75 การปิดสถานศึกษา สังกัด อปท โรงเรียน สถานศึกษา ศพด โหลด
76 การปิดสถานศึกษา โรงเรียน สถานศึกษา ศพด โหลด
77 การมอบถุงยังชีพให้แก่ลูกเสือเนตรนารี โรงเรียน สถานศึกษา ศพด โหลด
78 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์ม โรงเรียน สถานศึกษา ศพด โหลด
79 ขอเชิญรับชมวีดิทัศน์ แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก โรงเรียน สถานศึกษา ศพด โหลด
80 แนวทางการจัดการเรียนการสอนพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน สถานศึกษา ศพด โหลด
81 แนวทางการดำเนินโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียน โรงเรียน สถานศึกษา ศพด โหลด
ฐานข้อมูลการปฏิบัติงาน
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
82 ข้อมูล 1 อปท. 1 ถนนใส่ใจสิ่งแวดล้อม จังหวัดสระแก้ว - - โหลด
83 ข้อมูลสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสระแก้ว - - โหลด
84 การบริหารจัดการขยะเปียกจังหวัดสระแก้ว - - โหลด
85 ข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ - - โหลด
86 ข้อมูลผลการคัดเลือกสวนหย่อม/สวนสาธารณะจังหวัดสระแก้ว - - โหลด
87 ข้อมูลขยะมูลฝอยจังหวัดสระแก้ว - - โหลด
ข้อมูลบุคลากรในสังกัด
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
88 ข้อมูลผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสระแก้ว - - โหลด
89 ข้อมูลบุคลากรในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว - - โหลด