ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7


กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
1 ระเบียบ มท ว่าด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก พ.ศ. 2561 โหลด
2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยบริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 โหลด
3 คณะรัฐมนตรีมีมติแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ โหลด
4 กฎกระทรวง กำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฉบับที่2)พ.ศ.2561 โหลด