ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ

ข้อมูลข่าวสารอื่นๆ


เอกสารหนังสือสั่งการ COVID-19 ของ อปท.
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
45 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติป้องกัน การจัดโครงการฝึกอบรม โหลด
46 แนวทางการจัดโครงการสถาบันพัฒนาบุคลากร การจัดโครงการฝึกอบรม โหลด
47 แนวทางการจัดดครงการฝึกอบรมการจัดการศึกษา การจัดโครงการฝึกอบรม โหลด
48 แนวทางการจัดดครงการฝึกอบรมการจัดการศึกษา2 การจัดโครงการฝึกอบรม โหลด
49 แนวทางการฝึกอบรมของสถาบันพัมนาบุคลากร การจัดโครงการฝึกอบรม โหลด
50 แนวทางการฝึกอบรมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด การจัดโครงการฝึกอบรม โหลด
51 แนวทางการฝึกอบรมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด2 การจัดโครงการฝึกอบรม โหลด
52 การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อจัดจ้าง เบิกจ่ายเงิน โหลด
53 การจัดซื้อวัควีนป้องกัน การจัดซื้อจัดจ้าง เบิกจ่ายเงิน โหลด
54 การดำเนินการกรณีการจัดซื้อยาเวชภัณฑ์ การจัดซื้อจัดจ้าง เบิกจ่ายเงิน โหลด
55 ติดตามผลการเบิกจ่าย การจัดซื้อจัดจ้าง เบิกจ่ายเงิน โหลด
56 ติดตามผลการเบิกจ่ายที่ได้รับผลกระทบ การจัดซื้อจัดจ้าง เบิกจ่ายเงิน โหลด
57 แนวทางการดำเนินการกรณีจัดวื้อจัดจ้า การจัดซื้อจัดจ้าง เบิกจ่ายเงิน โหลด
58 วักว้อมความเข้าใจการบริหารที่ได้รับผลกระทบ การจัดซื้อจัดจ้าง เบิกจ่ายเงิน โหลด
59 หลักเกณฑ์การเบิกจ่าย การจัดซื้อจัดจ้าง เบิกจ่ายเงิน โหลด
60 การดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวัง มาตรการจังหวัดสระแก้ว โหลด
61 การดำเนินการตามาตรการเฝ้าระวังควบคุมโรค มาตรการจังหวัดสระแก้ว โหลด
62 มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาด มาตรการจังหวัดสระแก้ว โหลด
63 มาตรการเร่งด่วนในการป้องกัน มาตรการจังหวัดสระแก้ว โหลด
64 การประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์และป้องกัน เรื่องทั่วไป โหลด
65 การประเมินสถานประกอบการ เรื่องทั่วไป โหลด
66 แจ้งมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ธนาคาร เรื่องทั่วไป โหลด
67 แนวทางการจัดทำประชาคมท้องถิ่นแผนพัฒนาท้องถิ่น เรื่องทั่วไป โหลด
68 แนวทางและมาตรการดูแลผู้สูงอายุ เรื่องทั่วไป โหลด
69 มาตรการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาด สำหรับตลาด เรื่องทั่วไป โหลด
70 วักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติการลา การปฏิบัติงานในที่พัก เรื่องทั่วไป โหลด
71 สนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ เรื่องทั่วไป โหลด
72 การจัดกิจกรรมในสถานการณ์ โรงเรียน สถานศึกษา ศพด โหลด
73 การบรรยายหัวข้อ แนวทางการประเมินคุรภาพภายนอก โรงเรียน สถานศึกษา ศพด โหลด
74 การป้องกันการแพร่ระบาดปฐมวัย โรงเรียน สถานศึกษา ศพด โหลด
75 การปิดสถานศึกษา สังกัด อปท โรงเรียน สถานศึกษา ศพด โหลด
76 การปิดสถานศึกษา โรงเรียน สถานศึกษา ศพด โหลด
77 การมอบถุงยังชีพให้แก่ลูกเสือเนตรนารี โรงเรียน สถานศึกษา ศพด โหลด
78 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์ม โรงเรียน สถานศึกษา ศพด โหลด
79 ขอเชิญรับชมวีดิทัศน์ แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก โรงเรียน สถานศึกษา ศพด โหลด
80 แนวทางการจัดการเรียนการสอนพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน สถานศึกษา ศพด โหลด
81 แนวทางการดำเนินโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียน โรงเรียน สถานศึกษา ศพด โหลด