ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ

ข้อมูลข่าวสารอื่นๆ


รวบรวมหนังสือสั่งการแนวทางปฏิบัติเกี่ยวการจัดการขยะมูลฝอย
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
1 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โหลด
2 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลข้อกำหนดขอบเขตของงาน (Term of reference : TOR) โครงการกำจัดขยะมูลฝอย เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โหลด
3 โครงการสระแก้วจังหวัดสะอาด ปราศจากขยะ (Big Cleaning Day) โหลด
4 รายงานความคืบหน้าโครงการกำจัดขยะเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โหลด
5 แบบรายงานการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะติดเชื้อในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โหลด
6 การจัดสัมมนาหัวข้อ “การแปลงขยะเป็นพลังงานสำหรับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทย” โหลด
7 ผลคะแนนการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน"จังหวัดสะอาด"ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.2563 โหลด
8 การแก้ไขปัญหาขยะติดเชื้อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โหลด
9 ข้อมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2563 โหลด
10 การประเมินการใช้ประโยชน์และประสิทธิภาพ รวมทั้งการสำรวจความพึงพอใจ ระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โหลด
11 แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ. 2564 โหลด
12 การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการขับเคลื่อนบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืนจังหวัดสระแก้ว (9/9) โหลด
13 การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการขับเคลื่อนบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืนจังหวัดสระแก้ว (8/9) โหลด
14 การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการขับเคลื่อนบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืนจังหวัดสระแก้ว (7/9) โหลด
15 การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการขับเคลื่อนบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืนจังหวัดสระแก้ว (6/9) โหลด
16 การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการขับเคลื่อนบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืนจังหวัดสระแก้ว (5/9) โหลด
17 การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการขับเคลื่อนบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืนจังหวัดสระแก้ว (4/9) โหลด
18 การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการขับเคลื่อนบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืนจังหวัดสระแก้ว (3/9) โหลด
19 การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการขับเคลื่อนบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืนจังหวัดสระแก้ว (2/9) โหลด
20 การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการขับเคลื่อนบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืนจังหวัดสระแก้ว (1/9) โหลด
21 โครงการสระแก้วจังหวัดสะอาด ปราศจากขยะ (Big Cleaning Day) (4/4) โหลด
22 โครงการสระแก้วจังหวัดสะอาด ปราศจากขยะ (Big Cleaning Day) (3/4) โหลด
23 โครงการสระแก้วจังหวัดสะอาด ปราศจากขยะ (Big Cleaning Day) (2/4) โหลด
24 โครงการสระแก้วจังหวัดสะอาด ปราศจากขยะ (Big Cleaning Day) (1/4) โหลด
25 การบันทึกข้อมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายปี (มฝ.1) ประจำปี พ.ศ. 2563 โหลด
26 การลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืนจังหวัดสระแก้ว โหลด
27 เกณฑ์การประเมินการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ. 2563 รอบคัดเลือก โหลด
28 มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ โหลด
29 การลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ว่าด้วยความร่วมมือในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างยังยืนจังหวัดสระแก้ว โหลด
30 มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 ระลอกใหม่ โหลด
31 การเตรียมความพร้อมในการรับมือกับปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เสี่ยงเกิดเหตุอุทกภัย โหลด
32 ขอความอนุเคราะห์จัดสถานที่จัดกิจกรรมโครงการสระแก้วจังหวัดสะอาด ปราศจากขยะ (Big Cleaning Day) โหลด
33 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำหรับตัวชี้วัดที่ 12 “ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชน มีการคัดแยกขยะที่ต้นทาง” โหลด
34 ขอประชาสัมพันธ์แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยในภาวะอุทกภัย (3/3) โหลด
35 ขอประชาสัมพันธ์แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยในภาวะอุทกภัย (2/3) โหลด
36 ขอประชาสัมพันธ์แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยในภาวะอุทกภัย (1/3) โหลด
37 ตรวจสอบข้อมูลในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โหลด
38 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเป็นพลังงาน (Waste – to – Energy)” ผ่านระบบประชุมทางไกล โหลด
39 ตรวจสอบข้อมูลในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โหลด
40 การบันทึกข้อมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายเดือน (มฝ.2) ประจำปี พ.ศ. 2564 โหลด
41 แผนติดตามการดำเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2564 โหลด
42 โครงการสระแก้วจังหวัดสะอาด ปราศจากขยะ (Big Cleaning Day โหลด
43 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zoro Waste) ปี 2564 และโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) โหลด
44 การลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการขับเคลื่อนบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืนในจังหวัดสระแก้ว โหลด