โครงการติดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 8x20.80 เมตร สำหรับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรทับทิมสยาม 05 ตำบลคลองไก่เถื่อน

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จะดำเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 8x20.80 เมตร สำหรับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรทับทิมสยาม 05 ตำบลคลองไก่เถื่อน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารเพิ่มเติม