โครงการติดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพร บ้านใหม่คลองยาง ตำบลซับมะกรูด

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จะดำเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 8x20.80 เมตร สำหรับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพร บ้านใหม่คลองยาง ตำบลซับมะกรูด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารเพิ่มเติม