ข้อมูลรายละเอียด และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากบ้านคลองกลาง หมู่ที่ 7 ฯ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จะดำเนินการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากบ้านคลองกลาง หมู่ที่ 7 ผ่านบ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลซับมะกรูด อำเภอคลองหาด เชื่อมเขตบ้านวังศรีทอง ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

เอกสารเพิ่มเติม