ข้อมูลรายละเอียด และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรราคากลาง โครงการจัดหาสื่อและวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนโรงเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จำนวน 1 โครงการ

ข้อมูลรายละเอียด และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรราคากลาง (ราคาอ้างอืง) งานโครงการจัดหาสื่อและวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนโรงเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จำนวน 1 โครงการ

เอกสารเพิ่มเติม