โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านหนองยาง หมู่ที่ 3 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง เรื่อง เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านหนองยาง หมู่ที่ 3 พร้อมวางท่อจ่ายน้ำประปา องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

เอกสารเพิ่มเติม