ประกาศประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างเหมาขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ที่บ้านหัวกุญแจ (ชุมชนบ้านไร่) หมูที่ 9 ตำบลท่าเกษม ฯ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ขอส่งประกาศประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างเหมาขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ที่บ้านหัวกุญแจ (ชุมชนบ้านไร่) หมูที่ 9 ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

เอกสารเพิ่มเติม