ข้อมูลรายละเอียด และตารางแสดงวงเงินงบประมาณดำเนินการจ้างเหมาขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค บ้านหัวกุญแจ (ชุมชนบ้านไร่) หมู่ที่ 9 ตำบลท่าเกษม ฯ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ขอส่งสำเนาข้อมูลรายละเอียด และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ดำเนินการจ้างเหมาขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค บ้านหัวกุญแจ (ชุมชนบ้านไร่) หมู่ที่ 9 ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

เอกสารเพิ่มเติม