ข้อมูลรายละเอียด และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 3395 ที่บ้านคลองลาภใกล้ ฯ

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 3395 ที่บ้านคลองลาภใกล้ หมู่ที่ 4 ตำบลไทรทอง เชื่อมบ้านหนองแวง หมู่ที่ 2 ตำบลไทรเดี่ยว อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

เอกสารเพิ่มเติม