ข้อมูลรายละเอียด และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากบ้านโนนสง่า หมู่ 2 ฯ

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านโนนสง่า หมู่ที่ 2 เชื่อมทางหลวงชนบทสระแก้ว สก 2004 ที่บ้านหนองแวง ตำบลไทรเดียว อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

เอกสารเพิ่มเติม