เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการขุดสระน้ำแก้มลิง บ้านทับใหม่ หมูที่ 8 ฯ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง เรื่อง เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการขุดสระน้ำแก้มลิง บ้านทับใหม่ หมูที่ 8 ตำบลโนนหมากเค็ง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

เอกสารเพิ่มเติม