เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุ่งผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองหว้า หมูที่ 5 ฯ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง เรื่อง เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุ่งผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองหว้า หมูที่ 5 ตำบลโนนหมากเค็ง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

เอกสารเพิ่มเติม