ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิว Cape Seal สายบ้านไร่สามสี หมู่ที่ 3 ตำบลวังสมบูรณ์ ฯ

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิว Cape Seal สายบ้านไร่สามสี หมู่ที่ 3 ตำบลวังสมบูรณ์ เชื่อมบ้านคลองหวาย หมู่ที่ 6 ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธ๊ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารเพิ่มเติม