ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองขาม หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านด่าน ฯ

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองขาม หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านด่าน เชื่อมบ้านนาห้วยไผ่ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารเพิ่มเติม