โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Cape Seal หมูที่ 11 บ้านแสนสุข ฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพไทย ได้จัดทำประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Cape Seal หมูที่ 11 บ้านแสนสุข กว้าง 6 เมตร ยาว 3700 เมตร พร้อมไหล่ทางลาดยางผิวจราจรแบบ Cape Seal ข้างละ 1 เมตร

เอกสารเพิ่มเติม