โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านคลองกลาง - บ้านห้วยไคร้ใต้ ฯ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จะดำเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling สายทางบ้านคลองกลาง - บ้านห้วยไคร้ใต้ ถึงบ้านคลองหว้า ตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารเพิ่มเติม