โครงการจัดหาสื่อและวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จะดำเนินการประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาสื่อและวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารเพิ่มเติม