กระทรวงมหาดไทย แจ้งสถานศึกษาในสังกัด อปท. เลื่อนเปิดภาคเรียน จาก 16 พฤษภาคม 2563 เป็น 1 กรกฎาคม 2563

วันนี้ (14 เมษายน 2563) – นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 รับทราบตามที่กระทรวงศึกษาธิการ เสนอการปรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยให้สถานศึกษาเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จากวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ล่าสุด กระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งและทุกประเภท เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

 “ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับสถานศึกษาในสังกัด รณรงค์ให้ ครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครอง ได้ทราบถึงมาตรการในการป้องกัน และลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยเฉพาะการสวมใส่หน้ากากอนามัยชนิดผ้าให้เคยชินในการใช้ชีวิตประจำวัน ซึ่งถือว่าเพียงพอในการป้องกันละอองไอจาม สาเหตุการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมถึงการทำความสะอาดอาคารเรียนและพื้นที่ของสถานศึกษาในระหว่างปิดภาคเรียนด้วย” อธิบดี สถ. กล่าว

เอกสารเพิ่มเติม