ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาสื่อและวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จำนวน 1 โครงการ

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาสื่อและวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารเพิ่มเติม