ประกาศประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างเหมาก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม ฯ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ขอส่งประกาศประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างเหมาก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ (หลังคาโค้งเมทัลชีลคลุมลานอเนกประสงค์และเวที) โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม 

เอกสารเพิ่มเติม