ข้อมูลรายละเอียด และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ที่ทางหวลงท้องถิ่น สก.ถ.10010 สายบ้านเมืองไผ่ ฯ

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ที่ทางหวลงท้องถิ่น สก.ถ.10010 สายบ้านเมืองไผ่ ตำบลเมืองไผ่ อำเภออรัญประเทศ ถึงบ้านหนองหอย ตำบลผักขะ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

เอกสารเพิ่มเติม