โครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน “เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ” เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดสระแก้ว ประจำปี พ.ศ. 2562 วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562 ณ เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

โบว์ชัวโครงการMap 5 kmMap 12 kmของที่ระลึกโครงการ

1. การกำหนดประเภทกิจกรรม

- FUN RUN                  5        กิโลเมตร

- MINI MARATHON      12       กิโลเมตร

- VIP                       5/12 กิโลเมตร

2. การสมัคร    

2.1 คุณสมบัติผู้สมัคร  ไม่จำกัดเพศ/อายุ

2.2 ค่าลงทะเบียน


2.3 จำกัดจำนวนผู้สมัคร ทุกประเภท/ทุกระยะ รวม 1,000 คน

2.4 ช่องทางการสมัคร           

     1) LINE @795lkevz  

เพิ่มเพื่อน

    2) ยื่นเอกสารการสมัคร ณ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว หรือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ

2.5 วันที่รับสมัคร  ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม ถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562

2.6 ช่องทางการชำระเงิน    

     - โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย ประเภท ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “โครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2562”  เลขที่บัญชี 236-0-93580-1 หรือโอนพร้อมเพย์ 0994000038411 หรือชำระเงินสด ณ สถานที่รับสมัคร

3. การรับอุปกรณ์

3.1 การรับเสื้อ + หมายเลข BIB  ระหว่างวันที่ 2-6 ธันวาคม 2562  ณ สถานที่รับสมัคร

3.2 เอกสารประกอบ    

   - หมายเลขการสมัคร TRACKING NUMBER /ใบเสร็จรับเงิน

   - บัตรประจำตัวประชาชนของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

   - กรณีมอบอำนาจ กรุณานำสำเนาบัตรประชาชนที่มีลายเซ็นรับรองของผู้มอบอำนาจมาด้วย

4. กติกาและการประกาศผลการแข่งขัน   

   - ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประเภท FUN RUN ระยะทาง 5 กิโลเมตร, MINI MARATHON ระยะทาง 12 กิโลเมตร แยกประเภทชาย-หญิง ที่เข้าเส้นชัย ลำดับที่ 1 – 5 ทุกประเภท ให้แสดงตัวตนพร้อมยื่นบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง และต้องแสดงสัญลักษณ์การผ่านจุด Check Point ต่อเจ้าหน้าที่ภายในทันที หากไม่มารายงานตัวกรรมการจะทำการเลื่อนลำดับต่อไป

    - การประท้วงให้ทำภายใน 30 นาที หลังจากประกาศผลอย่างเป็นทาง หากเกินกว่า 30 นาที ให้ถือการประกาศผลเป็นที่สิ้นสุด

    - การตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

5. สิ่งที่ผู้สมัครจะได้รับ/บริการ

     - หมายเลข BIB

     - เสื้อที่ระลึก

     - บริการน้ำดื่ม

     - บริการทางการแพทย์

     - บริการอาหารหลังการแข่งขัน

     - เหรียญรางวัลที่ระลึกการแข่งขัน สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่วิ่งเข้าเส้นชัยทันตามกำหนดเวลา

     - ถ้วยรางวัลสำหรับผู้เข้าเส้นชัย อันดับที่ 1-5  FUN RUN ระยะทาง 5 กิโลเมตร, MINI MARATHON ระยะทาง 12 กิโลเมตร แยกประเภทชาย-หญิง

6. ติดต่อสอบถาม

6.1 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว  หมายเลขโทรศัพท์ 0 3742 5118

     - นายพรชัย  ผิวสร้อย ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป หมายเลขโทรศัพท์ 08 1997 7881

     - นางสาวกนกวรรรณ พูลหนองกุง ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน หมายเลขโทรศัพท์    08 2217 6153

6.2 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ

     - นายนิรุธ ชัยธงรัตน์ ตำแหน่งท้องถิ่นอำเภอเมืองสระแก้ว หมายเลขโทรศัพท์ 06 3206 6294

     - จ่าเอก พัฒนา เรืองศรี ตำแหน่งท้องถิ่นอำเภอเขาฉกรรจ์ หมายเลขโทรศัพท์ 06 3206 6295

     - มว.อ. นิติศาสตร์ นิติศาสตร์โยธิน ตำแหน่งท้องถิ่นอำเภอคลองหาด หมายเลขโทรศัพท์ 06 3206 6296

     - นางสาวนุชศรา ชาฎา ตำแหน่งท้องถิ่นอำเภอโคกสูง หมายเลขโทรศัพท์ 06 3206 6297

     - นายเสกสรร คงงาม ตำแหน่งท้องถิ่นอำเภอตาพระยา หมายเลขโทรศัพท์ 06 3206 6298

     - นายสมอาจ ปานะโปย ตำแหน่งท้องถิ่นอำเภอวังน้ำเย็น หมายเลขโทรศัพท์ 06 3206 6299

     - นายสุขวุฒิ ประเสริฐศรี ตำแหน่งท้องถิ่นอำเภอวังสมบูรณ์ หมายเลขโทรศัพท์ 06 3206 6300

     - นายณัฐภัค เพ่งพิศ ตำแหน่งท้องถิ่นอำเภอวัฒนานคร หมายเลขโทรศัพท์ 06 3206 6301

     - นายธีรศักดิ์ สมมิตร ตำแหน่งท้องถิ่นอำเภออรัญประเทศ หมายเลขโทรศัพท์ 06 3206 6302

6.3 สำนักงานเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น หมายเลขโทรศัพท์ 0 3725 1523 – 5, 0 3725 1648

     - นายสุวิจักขณ์ นารีรักษ์ ตำแหน่งเลขานุการนายกเทศมนตรี หมายเลขโทรศัพท์ 09 3264 5896

 

เอกสารเพิ่มเติม