ข้อมูลรายละเอียด และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าลานตลาด หมู่ที่ 3 ถึงบ้านตะลุมพุก ฯ

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ได้ดำเนินการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณหน้าลานตลาด หมู่ที่ 3 ถึงบ้านตะลุมพุก หมู่ที่ 2 ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

เอกสารเพิ่มเติม