ข้อมูลรายละเอียด และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักครู ฯ โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ได้ดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักครูแบบห้องแถวชั้นเดียว จำนวน 4 ห้อง โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

เอกสารเพิ่มเติม