โครงการฝึกอบรมและพัฒนาคุณภาพบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและพัฒนาคุณภาพบุคลากรและ      เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอคลองหาด โดยมีนายประเสริฐ    สุภัครพงษ์กุล ท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดโครงการฯ