การตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น.  
นายประเสริฐ  สุภัครพงษ์กุล ท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว นายวินัย วิชัยวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น และนายนิรุธ ชัยธงรัตน์ ท้องถิ่นอำเภอเมืองสระแก้ว ร่วมตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนบ้านหนองกะพ้อ สังกัด เทศบาลเมืองสระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษาและคณะครูให้การต้อนรับ ทั้งนี้ ทางโรงเรียนได้ดำเนินการตามมาตรการการจัดการเรียนการสอนตามแแนวทางที่กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และจังหวัดสระแก้วกำหนด