ร่วมต้อนรับรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง และคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤติการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ตลาดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายประเสริฐ สุภัครพงษ์กุล ท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว หัวหน้าคณะทำงานฯ และคณะทำงาน เข้าร่วมต้อนรับ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด(๒)/ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (๒) และคณะ และเข้าร่วมการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤติการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมาตรการผ่อนคลายของกิจการและกิจกรรมตลาด ณ ตลาดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เวลา 10.00 น. คณะทำงานได้ออกตรวจติดตามการปรับปรุงแก้ไขกิจการและกิจกรรมตลาดหลังจากที่ได้รับคำแนะนำและข้อปรับปรุงของคณะทำงานฯ ณ ตลาดวังปลาตอง อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ในการนี้ เจ้าของกิจการตลาดดังกล่าว ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามคำแนะนำของคณะทำงานฯ เรียบร้อยแล้ว