ตรวจติดตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤติการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตลาดอำเภอเมืองสระแก้ว

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 นายประเสริฐ สุภัครพงษ์กุล ท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว หัวหน้าคณะทำงานฯ และคณะทำงาน ตรวจติดตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤติการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมาตรการผ่อนคลายของกิจการและกิจกรรมตลาด  ได้ออกประเมินกิจการและกิจกรรมตลาดอำเภอเมืองสระแก้ว ดังนี้
1. ตลาดตระกูลสุข
2. ตลาดทรงชาย
3. ตลาดนัดเมืองแก้ว
ในการนี้ คณะทำงานได้มีการให้คำแนะนำเพิ่มเติมในแนวทางการปฏิบัติตามข้อกำหนด ให้เป็นไปอย่างถูกต้องและปลอดภัย โดยผู้ประกอบการส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการเป็นอย่างดี